Wednesday, September 15, 2010

Konsep Ekonomi Islam -

::KEUNGGULAN EKONOMI ISLAM::

Sekarang manusia di seluruh dunia sedang melewati detik-detik yang sangat mencemaskan di bawah penindasan dua sistem politik yang berbeza, yang saling terjalin dan dilengkapi dengan senjata nuclear serta alat-alat pemusnah yang lain. Dalam keadaan sedemikian, islam merupakan satu-satunya jalan penyelamat bagi umat manusia. Hanya akidah ilahiah ini saja yang telah bertahan hidup melewati perubahan zaman. 

::DUNIA ISLAM::

Barat telah membahagi dunia kepada potensi industri dan ekonomi menjadi Negara ‘developed’ dan ‘undeveloped’ iaitu maju dan terbelakang. Di dunia islam terdiri dari kelompok-kelompok Negara yang terbelakang dalam ekonomi. Oleh sebab demikian Negara barat yang maju secara ekonomi merasakan berhak untuk memimpin bahagian dunia yang lain. 

::FASA-FASA KETUNDUKKAN::

• Ketundukkan secara politik
Negara-negara barat yang maju secara ekonomi membawa bangsa-bangsa yang terbelakang dibawah pimpinan bangsawan mereka. 

• Ketundukan secara ekonomi
Bersamaan dengan kemerdekaan politik negara-negara islam, kekuatan-kekuatan Barat membuat rencana-rencana untuk mempertahankan negara-negara di bawah kekuasaan ekonomi mereka dengan maksud mengekploitasi dan mengeruk bahan-bahan bakunya dengan mudah. Dengan dalih mengatasi permasalahan ekonomi mereka, modal asing ditanamkan di Negara-negara miskin ini, dan hal ini mengakibatkan kedudukan-kedudukan yang strategis pun mereka kuasai. 

• Ketundukan kepada sistem barat
Setelah memperoleh kemerdekaan politik, Negara-negara islam melakukan usaha-usaha untuk mengamankan kemerdekaan ekonomi dan mandiri, tetapi gagal melakukan diagnosayang tepat atas penyakit-penyakit ekonomi mereka. Mereka tak dapat melepaskan diri dari genggaman gagasan barat yang terus mengurus ekonomi mereka menurut pola barat. 

::BENTUK SISTEM EKONOMI BARAT YANG TERDAPAT DI DUNIA ISLAM::

1. Sistem Usaha Bebas yang di dasarkan pada kapitalisme. Negara-negara kapitalis adalah yang pertama sekali menyusup ke dunia islam dan membangunkan basis-basis mereka di sana. 

2. Ekonomi Terpimpin yang didasarkan pada sosiolisme. Dalam rangka perjuangan kemerdekaannya melawan kalonialisme, dunia islam percaya bahawasistem sosiolis sahaja yang dapat melawan system kapitalisme. 

Pendukung-pendukung sistem Usaha Bebas menyebutkan kemajuan dan perkembangan yang pesat sekali yang telah dibuat oleh dunia kapitalis dengan mengikuti

kebijaksanaan ini mampu memajukan industrinya dan mempertinggi produksi dalam skala yang sangat luas. Mereka memajukan argument bahawa jika Negara-negara yang terbelakang mahu mencapai kemajuan yang cepat dan mendapatkan hasil-hasil yang diinginkan dalm waktu yang singkat, maka mereka harus mengikuti contoh Negara-negara barat. 

Para pendukung sosiolis atau Ekonomi Terpimpin menyetujui bahawa Negara-negara barat tertentu yang mengikuti kebijaksanaan Sistem Usaha Bebas telah mencapai kemajuan besar dalam teknik dan industri, tetapi mereka berpendapat bahawa Negara-negara terbelakang sekarang tidak dapat berharap akan mencapai hasil-hasil yang sama dengan mengikuti sistem ini. Mereka berpendapat bahawa di bawah Sistem Usaha Bebas, Negara-negara terbelakang terpaksa bersaing dengan Negara-negara yang jauh lebih maju. 

Ketika Negara-negara Eropah Barat memulakan kemajuan ekonomi mereka, tidak ada saingan ekonomi yang menghalang. Pada waktu itulah keadaan dikehendaki menggunakan Sistem Ekonomi Bebas. 

Oleh sebab itu, untuk maju dengan lebih pesat, suatu tatan yang berorganisasi diperlukan dan ini dapat mendasar dan penting bagi Negara-negara terbelakang untuk mendapat memobilisasi semua sumber dan sudah tentu dengan mengikuti kebijaksanaan Ekonomi Terpimpin. 

::SISTEM EKONOMI BARAT DAN PELUANG BERHASILNYA DI DUNIA ISLAM::

Dalam mengadakan perbandingan atas perbagai sistem ekonomi dan menilai peluang keberhasilannya di dunia islam, fakta mendasar yang harus diingati adalah penempatan para pejabat pemerintahan saja tidaklah cukup untuk menjamin pembangunan ekonomi. Perjuangan melawan ketidakmajuan hanya berhasil melalui kerjasama secara aktif dan sokongan seluruh rakyat. 

Kesedaran danb semangat dalam masyarakat menunjukkan kemajuan batin dan kemahuannya untuk maju. Dan oleh sebab itu, kemajuan material dan spiritual kaum muslim kaum muslimin haruslah selaras. kedua sistem ekonomi itu telah membawa kemajuan material bangsa Eropah yang selaras dengan aspirasi dan sikap mereka. 

Banyak ahli ekonomi yang berurusan dengan ekonomi Negara-negara termundur telah melakuakn kesalahan besar dangan menganjurkan sistem barat bagi perkembangan ekonominya, tanpa mempertimbangkan adakah sistem itu selaras dengan karekteristik Negara-negara itu atau tidak. 

Kerana pemerintahan kolonial, ianya ingin menjarakkan dari setiap doktrin atau sistem yang berkaitan dengan kolonialisme. Mereka ingi membangunkan kembali kehidupan social mereka atas dasar sistem yang berkaitan dengan kekuatan-kekuatan kolonial. 

::PERTENTANGAN ANTARA SISTEM BARAT DAN KEIMANAN ISLAM::

Sistem islam tidak akan menimbulkan komplikasi-komplikasi dan akan diangkat atas dasar keagamaan kerana ia disasarkan pada ketentuan-ketentuan agama, yang di hormati oleh seluruh kaum muslimin. 

Dalam memperkenalkan suatu sistem tertentu di suatu Negara, perlulah dipertimbangkan perwatakan dan sikap setiap rakyat di Negara itu, serta mempertimbangkan sumber-sumber alam yang dimiliki oleh Negara itu. 

::SATU-SATUNYA SISTEM YANG DAPAT BERHASIL DI DUNIA ISLAM::

Sistem ekonomi islam sahaja yang sesuai. Ini adalah kerana sistem selain islam tidak sesuai dengan psikoligi dan sejarah islam. 

Beberapa cendiakawan Eropah mengakui bahawa sistem ekonomi barat konsisten dengan kesedaran. Sebagai contoh cendiakawan barat ialah Jacquas Auestervi yang mengakui kenyataan ini dalam bukunya yang bertajuk Economic Development (Perkembangan Ekonomi), meskipun beliau gagal menggambarkan alasan-alasan yang logik dan keadaan-keadaan yang melahirkan sistem moral barat dan sistem moral islam. 

::DASAR-DASAR MAZHAB EKONOMI MASALAH UTAMA MANUSIA MODEN::

Masalah dunia yang selalu menjadi perhatian utama manusia moden ialah pertanyaan tentang sistem apa yang paling sesuai untuk membangunkan kehidupan sosial umat manusia. . 

::PERBEZAAN EKSPERIMEN FIZIK DAN SOSIAL::

Dalam rangka eksperimen fizik, manusia menemui rahsia-rahsia alam dan juga cara untuk memanfaatkannya. Sebagai contoh manusia telah menemui beberapa jenis ubat yang sangat berguna kepada umat manusia, angkutan tercepat, cara terbaik untuk pimintalan, cara yang lebih mudah untuk mengeluarkan minyak, serta cara yang paling baik dalam pemecahan atom. 

Tetapi dalam eksperimen dengan berbagai sistem sosial, manusia belum dapat menggunakannya sepertimana ia mempergunakan eksperimen fizik. Dua jenis eksperimen ini berbeza dalam banyak hal. Dalam melakukan eksperimen fizik, dia dapat mencapai tahap terakhir perkembangannya, tetapi dalam sejumlah eksperimen sosial, ia tidak berasa yakin bahawa ia telah mencapai tahap perkembangannya yang terakhir atau yang ia telah menemukan sistem yang terbaik. 

Untuk membuktikan bahawa eksperimen-eksperimen fizik seringkali memberikan pengetahuan yang lengkap sehingga orang itu dapat menangkap fenomena alam serta menemukan hokum-hukum yang releven. Tetapi eksperimen sosial tidak menemukan sistem yang paling baik dan untuk mempergunakannya perlu digambarkan perbezaan-perbezaan dasar utama antara dua jenis eksperimen itu. 

::KAPITALISME DEMOKRAT::

Sistem kapitalisme inilah yang bertanggungjawab memperkenalkan semua bentuk kezaliman dalam kehidupan ekonomi masyarakat sekarang. Sistem itu menghapus bentuk pemerintahan zalim dan mencampakkan gereja. Untuk memberikan suatu bentuk baru bagi situasi sosial yang ada, ia mengangkat suatu kelas baru bagi manusia. 

::EMPAT BENTUK KEBEBASAN::

• Kebebasan politik
Dalam sistem kapitalis, seorang individu memiliki kebebasan politik, dan pendapatnya dihormati. Dia dapat mengungkapkan pandapatnya mengenai kehidupan sosial dan sistem pemerintahan serta dapat mempengaruhi sistem perundangan. Dia memilih pemerintah untuk berkuasa melindungi kebebasannya. Sistem ini percaya bahawa sistem sosial dilaksanakan demi keuntungan bangsa, dan organisasi pemerintahan perhubungan langsung dengan kehidupan setiap individu secara wajarnya memiliki hak bersuara dan berpartisipasi dalam pengaturan dan pembentukan pemerintahan. 

• Kebebasan ekonomi
Setiap orang bebas memproduksi dan mengkonsumi barang dengan sesuka hati. Para pendukung ekonomi jenis bebas ini mengatakan bahawa politik ekonomi didasarkan pada prinsip universal dan dilaksanakan dalam satubcara yang alami, adalah jaminan yang terbaik bagi kemakmuran masyarakat. Sistem ini melindungi dari fluktuasi ekonomi. Kepentingan-kepentingan peribadi, yang merupakan rangsangan utamabagi kegiatan ekonomi, memberikan pelindungan yang paling baik bagi kepentingan-kepentingan kolektif. Hanyalah persaingan pada tingkat produsen dan pedagang, berdasarkan kebebasan ekonomi dan persamaan hak, yang dapat menjamin keadilan dalam berbagai bidang transaksi perdagangan. Hokum alamiah sistem ekonomi bebas seara otomatis mempertahankan harga pada tingkatnya yang normal dan meningkat, maka sesuai dengan hukum penawaran dan permintaan, ketika penawaran bertambah, maka sebagai akibatnya harga akan menurun. Kenaikan harga mengurangi permintaan, sementara berkurangnya permintaan akan menurunkan harga. Dengan itu, di pasar bebas, keseimbangan antara harga dapat dipertahankan secara alamiah. 

• Kebebasan berfikir
Orng bebas berpendapat atau mempercayai apa saja. Mereka berhak tidak terbatas untuk berfikir dan membentuk pendapat ereka tentang hal apa pun. Mereka membenarkan apa saja yang mereka anut, sebagai akibat nafsu keakuannya. Pemerintah dianggap tidak berhak mengurangi kebebasan seseorang dalam hal ini, dan oleh kerana itu setiap orang dapat mengikuti, bahkan dapat mempropagandakan pendapat-pendapatnya. 

• Kebebasan peribadi
Dari sudut pandangan kapitalis, kebebasan religius bukanlah sebahagian daripada kebebasan berfikir. Tetapi selama ia bersangkut dengan perbuatan lahirih, ia termasuklah di dalam urusan kebebasan peribadi. Seorang individu hanya memerhatikan hal-hal yang menyangkut kepentingan-kepentingan eksistensinya sekarang ini dan di masa mendatang, dan oleh itu dia bebas menempuh kehidupan yang sesuai dengan keinginannya. 

::KAPITALISME DAN KECENDERUNGAN MATERIALIS::

Kapitalisme adalah satu sistem yang ultra-materialisme yang mementingkan keuntungan material dan mengasingkan manusia dari agama dan kerohanian. Meskipun sistem ini merupakan suatu manifestasi yang dangkal dari semangat materialisme, tidaklah ia didasarkan pada sesuatu filsafat materialis. Kapitalis tidak mengajukan alasan-alasan yang sihat untuk material. Kecenderungan metarialis tersebar kerana alasan seperti berikut :-

Semenjak permulaan revolusi industri, yang dipercepat oleh revolusi besar prancis, eksperimen ilmiah memperolehi popularities. Eksperimen ini membawa hasil yang sangat berharga. Penemuan yang tak diduga dalam pelbagai bidang, memastikan manusia menggunakan pengatahuan ilmiah dalam kehidupan seharian. 

Sebagai akibat, banyak pendapat yang selama ini diaanggap tak dibantah, ternyatalah salah. Sebagai contoh, terdapat kepercayaan yang popular bahawa bumi merupakan pusat alam semesta. Ketika pendapat-pendapat seperti itu terbukti tidak berdasar. Orang menjadi bingung mengenai semua doktrin yang non-fizik. Sebagai hasil kekacauan pemikiran, sofisme yunani kuno dihidupkan kembali. Semua ini akan menyebabkan materialisme

Pandangan-pandangan religius yang sesat mematikan pemikiran. Semua jenis perbuatan zalim dan tirani dilakukan atas nama agama. Gereja mengekploitasi agama dami kepentingan serakahnya sendiri. Pandangan intelektual dan sosial di tindas. Lembaga inquisisi dibentuk dan diizinkan mempermainkan nasib rakyat. Oleh sebab itu, rakyat memberontak melawan agama dan cenderung kepada materialisme, meskipun dampak-dampak yang dilakukan gereja itu sebenarnya bertentangan dengan roh keagamaan yang sebenarnya. 

::AKIBAT BURUK KAPITALISME::

Berkuasanya kaum mayoritas atas kaum minoritas di mana kepentingannya dikuasai oleh kaum mayoritas. Di bawah cahaya kebebasan politik, dilakukan pemilihan para anggota dewan pembuat undang-undang, tetapi selalunya hak mayoritas yang dinilai dan dihormati. 

Dalam masyarakat yang sedemikian, kemunculan dan kelangsungan kezaliman dengan sewenang-wenangnya serta penindasan terhadap hak-hak orang lain, sangatlah wajar. Di zaman kuno, seorang penguasa tunggal yang zalim dapat merompak hak-hak setiap anggota masyarakat, tetapi dalam sistem kapitalis, sebagai ganti seorang penguasa zalim, kaum mayoritas yang ‘suci’ menindas kaun minoritas. 

Kebebasan ekonomi dimaklumkan dalam masa revolusi industri. Ilmu pengatahuan telah menemukan alat produksi yang baru, dan semua peralatan yang dijalankan menggunakan tangan dan angin telah dilupakan sama sekali. sesetengah orang memanfaatkan kesempatan ini dan mencapai perubahan yang besar dalam kehidupan sosial di samping mengabil keuntungan dari kebebasan ekonomi ini mereka menambah produksinya secara besar-besaran dengan menggunakan alatan yang baru. Oleh itu, mereka akan berhasil memperolehi keuntungan yang amat besar serta mengekploitasi rakyat yang kecil dan lemah. 

Ekonomi bebas mengakibatkan perebutan hak golongan mayoritas yang keterampilannya digantikan oleh mesin-mesin yang baru. Beribu-ribu pekerja yang rajin bekerja dengan menggunakan peralatan yang dioperasikan menggunakan tangan. Kaum minoritas inilah yang dapat mempertahankan kebebasannya. Sebagai akibatnya, lapangan sosial menjadi lahang subur bagi permainan beberapa orang yang memiliki industri moden. Kebanyakan besar anggota masyarakat terpaksa mengalami kehidupan yang sengsara. 

::SOSIOLISME DAN KOMUNISME::

Menurut materialisme macam maek sosialisme, yang paling terkenal dari semuanya adalah Marxisme yang didasarkan pada dialektika materialisme. Ia memilih filsafat khusus untuk menjelaskan dialektikanya. 

Menurut materialisme, teori dialetika sama berlaku bagi sejarah, masyarakat mahupun ekonomi, dan oleh sebab itu pentafsirannya berdasarkan alam semesta dan pengajian sejarah mencerminkan pendekatan filosofis yang sama. Dialektika adalah satu pahaman ekonomi nahupun strategi politik. Dengan kata lain, materialisme memberikan suatu bentuk khusus kepada pandangan manusia tentang dunia dan pendekatannya terhadap kehidupan. 

Tidak boleh diragukan lagi tentang fakta bahawa filsafat materialisme dan langkah-langah dialektika bukanlah hasil penemuan Marxisme, kerana dalam bidang filsafat, kecenderungan materialis, kadangkala secara terbuka dan kadangkala dalam samaran sofisme, telah terdapat pada ribuantahun yang lalu. Seperti itu pula, sebahagian dari argument-argumen dialektika sudah ada dalam pemikiran manusia. Sebahagian lainnya dikembangkan oleh filosof idealis terkenal, Hegel, Karl Marx, yang mencangkokkan logic dialektika pada filsafat materialis serta cuba menerapkan pada semua kehidupan. 

::PERUBAHAN PRINSIP-PRINSIP KOMUNISME::

Prinsip komunisme mengkehendaki penghapusan kekayaan peribadi secara keseluruhan telah dimodifikasikan. Dan jalan perantara telah ditempuh hanya dengan nasionalis fabric-fabrik besar, perusahaan besar serta perdagangan dari luar negeri. Fabrik kecil serta perusahaan besaran dibiarkan dalam tangan para individu. 

Berbagai tingkatan upah ditetapkan. Menyusul modifikasi ini, dikemukakan alasan bahawa perubahan-perubahan itu bersifat sementara dan diciptakan dengan maksud untuk memperoleh kemenangan atas bangsa-bangsa kapitalis membangun manusia yang baru. Jadi, kaum komunis terus mengubah teori mereka untuk mengimbangi kegagalan mereka, dengan berbagai cara. Bagaimana pun juga, selama ini mereka tidak mampu melenyapkan semua prinsip ekonomi kapitalisme. Sebagai contoh, mereka tidak mampu menghapus semua pinjaman berbunga, meskipun mereka memegang prinsip bahawa bunga adalah salah satu kejahatan ekonomi kapitalis yang mendasar. Selain itu, ia juga telah merangkumi di dalam aspek ekonomi. 

Ustaz Abd Aziz bin Harjin
Pensyarah Tamadun Islam
Universiti Teknologi MARA Perlis
02600 Arau 
PERLIS
MALAYSIA

013-4006206
04-9882701
abdazizharjin@perlis. uitm. edu. my
http://abdazizharjin. blogspot. com

No comments:

Post a Comment