Wednesday, September 15, 2010

Ibadat Haji -

Definisi Haji:
Haji bererti: - pergi menuju tempat yang diagungkan. - beribadah kepada Allah dengan melaksanakan manasik haji iaitu perbuatan tertentu yang dilakukan pada masa dan tempat tertentu dengan cara yang tertentu pula. - definisi ini disepakati oleh seluruh mazhab. 

Hukum Haji: - fardu bagi lelaki dan wanita sekali seumur hidup. 

Fardhu Haji:
- fardu haji adalah semua perbuatan yang harus dilakukan
- sah haji bergantung kepada fardhu haji
- fardhu haji tidak dapat diganti dengan dam
- fardu mencakupi rukun dan syarat. 
- terdapat empat fardu Haji iaitu:

1. Ihram
2. Wukuf di Arafah
3. Tawaf Ifadah
4. Sai antara Safa dan Marwa

- seluruh mazhab sepakat tentang fardu dan wajib di dalam haji. 

Jenis - Jenis Haji
. Haji Tamattu`

- melaksanakan umrah pada bulan-bulan haram, kemudian melaksanakan haji di tahun yang sama

. Haji Qiran

- menyatukan ihram untuk umrah dan haji pada satu kali bepergian. Niat ihram untuk umrah dan haji dalam waktu yang sama dari miqat

. Haji Ifrad
- melakukan ihram hanya untuk haji dengan niat haji sejak dari rumah di
kampung asalnya. Memulai ihram untuk haji dilakukan dari miqat

Rukun-rukun Haji

. Ihram, berniat bulat mengerjakan ibadah haji. Ibadah ini dimulai sesampai miqat (batas-batas yang telah ditetapkan). 
. Wukuf di Arafah, ialah berhenti di padang Arafah sejak tergelincirnya matahari tanggal 9 Zulhijah sampai terbit fajar tanggal 10 Dzulhijah. 
. Tawaf Ifadhah, ialah mengelilingi ka'bah sebanyak 7 kali, syaratnya : Suci, menutup aurat, Ka'bah berada disebelah kiri orang yang mengelilingi, memulai tawaf dari arah Hajar Aswat. 
. Sa'i, ialah lari-lari kecil atau jalan cepat antara bukit Shafa dan Marwah. 
. Mencukur/menggunting rambut. Sedikitnya memotong tiga helai rambut. 
. Tertib, ialah menjalankan rukun haji secara berurutan. 

Syarat Haji:

- Syarat-syarat haji menurut Mazhab Hanafi

1. Islam, haji tidak wajib bagi orang kafir, hajinya tidak sah. 
2. Akal, tidak wajib bagi orang gila dan hajinya tidak sah. 
3. Baligh, tidak wajib bagi bayi tetapi bila sudah mumayyiz (bisa membedakan antara
yang baik dan yang buruk) hajinya diterima. Namun demikian setelah dewasa yang
bersangkutan belum bebas dari fardu haji. 
4. Merdeka, tidak wajib haji bagi budak. 
5. Sehat jasmani. 
6. Memiliki bekal dan sarana perjalanan. 
7. Perjalanan aman. 

Tambahan bagi wanita:
Harus didampingi suami atau mahramnya. 
Tidak dalam keadaan iddah, baik karena cerai maupun kematian suami. 

- Syarat haji menurut Mazhab Maliki

1. Islam, haji tidak wajib bagi orang kafir dan hajinya tidak sah. 
2. Akal, tidak wajib bagi orang gila dan hajinya tidak sah. 
3. Balig, tidak wajib bagi bayi tetapi bila sudah mumayyiz (bisa membedakan antara
yang baik dengan yang buruk) hajinya diterima. Namun demikian setelah dewasa
yang bersangkutan belum bebas dari fardu haji. 
4. Merdeka, tidak wajib haji bagi budak. 
5. Kemampuan

Tambahan bagi wanita:
tidak disyaratkan adanya suami atau mahram tapi boleh melaksanakan haji bila ada teman yang dianggap aman, baik bagi wanita muda atau tua. 

- Syarat-syarat haji menurut Mazhab Syafi'i

1. Islam, haji tidak wajib bagi orang kafir, hajinya tidak sah. 
2. Merdeka, tidak wajib haji bagi budak. 
3. Taklif (sudah mukallaf, yaitu berkewajiban melaksanakan syariat)
4. Kemampuan, dengan syarat sebagai berikut:
a. ada perbekalan, makanan dan lain-lain untuk pergi dan pulang. 
b. ada kendaraan
c. perbekalan yang dibawa harus kelebihan dari pembayaran hutang dan biaya
keluarga yang ditinggalkan di rumah. 
d. dengan kendaraan yang sudah jelas bahwa tidak akan mengalami kesulitan. 
e. perjalanan aman. 

- Tambahan untuk wanita:
ada pendamping yang aman dengan seorang wanita muslimah yang merdeka dan dipercayai. 

- Syarat-syarat haji menurut Mazhab Hambali
1. Islam, haji tidak wajib bagi orang kafir dan hajinya tidak sah. 
2. Akal, tidak wajib bagi orang gila, hajinya tidak sah. 
3. Baligh, tidak wajib bagi bayi tetapi bila sudah mumayyiz (bisa membedakan yang
baik dengan yang buruk) hajinya diterima. Namun demikian setelah dewasa yang
bersangkutan belum bebas dari fardu haji. 
4. Merdeka, tidak wajib haji bagi budak. 
5. Kemampuan

Tambahan bagi wanita:
Harus diikuti oleh mahramnya atau orang yang haram menikahinya selamanya. 

Wajib haji:

- semua perbuatan yang harus dilakukan, bila ditinggalkan, maka harus membayar dam. 
- terdapat tujuh syarat wajib Haji iaitu:

1. Ihram dari mikat
2. Wukuf di Arafah
3. Bermalam di Mazdalifah
4. Bermalam di Mina
5. Mencukur atau memotong rambut, mencukur lebih afdal
6. Melempar jumrah
7. Tawaf wada'

- seluruh mazhab sepakat tentang fardu dan wajib di dalam haji. 

Sunah Haji:

- Sunah menurut mazhab Syafi'i adalah semua perbuatanyang diperintahkan olehAllah tetapi tidak bersifat tegas, diberi pahala kepada orang yang melakukannya, tidak disiksa orang yang meninggalkannya. 

- Antara sunah haji:

1. Mandi ketika hendak ihram
2. Membaca talbiah
3. Tawaf qudum buat pelaku haji ifrad atau qiran
4. Bermalam di Mina pada malam Arafah
5. Lari kecil dan membuka bahu kanan ketika tawaf qudum
Dam Haji

- Dam dari segi bahasa ialah darah. Ia merupakan ibadah gantian yang berbentuk binatang ternakan yang disembelih atau digantikan dengan makanan atau puasa. 

Sebab-sebab diwajibkan dam:

. Melanggar pantang larang dalam Ihram
. Meninggalkan perkara-perkara yang wajib dalam ibadat haji atau umrah
. Mengerjakan Haji Tamattu' atau Haji Qiran, menurut syarat-syaratnya
. Berlaku Ihsar bagi orang yang berniat ihram
. Melanggar Nazar semasa mengerjakan haji
. Luput Wuquf di Arafah
. Meninggalkan Tawaf Wada'
. Dam yang dikenakan ialah menyembelih binatang ternakan seperti seekor kibasy, kambing atau satu pertujuh daripada lembu, unta atau kerbau. Jika tidak berkuasa, dikehendaki berpuasa selama 3 hari pada bulan haji & 7 hari apabila ia balik ke tempatnya. 

Disediakan oleh: Wan Muhammad Imran Bin Wan Kamarudin

Ustaz Abd Aziz bin Harjin
Pensyarah Tamadun Islam
Universiti Teknologi MARA Perlis
02600 Arau 
PERLIS
MALAYSIA

013-4006206
04-9882701
abdazizharjin@perlis. uitm. edu. my
http://abdazizharjin. blogspot. com

No comments:

Post a Comment